Skip to main content


พระเมสสิยาห์เผยพระกาย

จุดประสงค์ของมูลนิธิ

มูลนิธิโบอาซ เวิร์ลด์ เวิร์ด โปรเจ็คต์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่พระวรสารทั้งในประเทศและต่างแดน แนวความคิดในจุดประสงค์นี้คือพระคำของพระเมสสิยาห์เยชัว ดังที่เราได้อ่านในยอห์น 5:39 ‘พวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเรา’ ด้วยพระคำนี้ เยชัวอ้างถึงพระคัมภีร์เมสสิยาห์ในทานัคห์ และจากนั้นท่านก็ได้สอนสั่งเหล่าสาวก ในทางนี้ พวกเขาเหล่านั้นจึงได้เรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวหับพระเมสสิยาห์ การทราบว่าเยชัวอ้างถึงถ้อยคำในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ส่วนใดเป็นสิ่งสำคัญ ถ้อยคำนั้นเกี่ยวข้องกับคำพยากรณ์ในทานัคห์ (OT) ผ่านการที่พระเจ้าได้ทรงแสดงแผนการเรื่องพระเมสสิยาห์ที่ทรงสัญญาไว้แก่ผู้คนแห่งอิสราเอล

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์พระเมสสิยาห์แห่งเรา

คุณอยากรู้จักพระเมสสิยาห์ในพระคัมภีร์ให้มากขึ้นหรือไม่? หากต้องการ โปรดได้บันทึกหนังสือเล่มนี้ไว้:

การเผยแสดงของพระเมสสิยาห์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ - ผู้เขียน: เฮนดริก ชิปเปอร์ - อธิบายเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์มากกว่า 300 เรื่องในเทนาค (OT)

การเผยแสดงของพระเมสสิยาห์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

เพื่อให้จุดประสงค์นี้เป็นจริง มูลนิธิได้ตีพิมพ์หนังสือที่ประกอบด้วยข้อความจากพระวรสารพระเมสสิยาห์กว่า 300 เรื่องจากทานัคห์/โตราห์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง/โดยอ้อมกับพระเมสสิยาห์แห่งพันธสัญญา พระวรสารที่เกี่ยวข้องได้รับการอธิบายขยายความให้ชัดแจ้งโดยพระคำที่เกี่ยวข้องในพระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลที่มีเอกลักษณ์พิเศษ และมีการอ้างอิงเป็นพิเศษกับถ้อยคำในพระคัมภีร์ เรียบเรียงโดยเฮนดริก ชิปเปอร์ และตั้งชื่อว่า การเผยแสดงของพระเมสสิยาห์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

อ่านหรือดาวน์โหลดเล่มฟรี

คุณสามารถอ่านและดาวน์โหลดหนังสือทุกฉบับทางเว็บไซต์ของเรา

The book "The Messiah Revealed in the Holy Scriptures" is also available in the languages ALBANIAN, AMHARIC, BAGASA, BENGALI, HEBREW, HINDI, KOREAN, MARATHI, NEPALESE, NORWEGIAN, SWAHILI, TAGALOG, YIDDISH, XHOSA and ZULU.